Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin zawiera prawa i obowiązki Użytkowników oraz reguluje prawne warunki obowiązujące na stronie www.orbizer.com (dalej „Serwis”), jej subdomenach oraz wszystkich innych powiązanych stronach www i aplikacjach mobilnych (zwanych dalej „Serwisem”).
 2. Operatorem Serwisu świadczącym usługi od dnia 1. stycznia 2018 jest Esensive sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowogródzkiej 21/4, 30-425 Kraków.
 3. Wszystkie pojęcia i określenia użyte w Regulaminie, o ile nie zostały inaczej zdefiniowane, posiadają znaczenie opisane w sekcji Definicje. Niniejszy Regulamin wraz z Polityką Prywatności, i innymi wytycznymi zamieszczonymi w Serwisie, stanowi w całości porozumienie pomiędzy stronami.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie bez powiadomienia Użytkowników. Najnowsza wersja Regulaminu jest zawsze opublikowana w Serwisie, należy się z nim zapoznać przez rozpoczęciem korzystania ze Serwisu.
 5. Korzystając z naszego Serwisu, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu. Należy się z nimi dokładnie zapoznać. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik przestanie korzystać z Serwisu.

Definicje:

Ilekroć mowa o:

 1. Serwisie – należy przez to rozumieć stronę internetową systemu Orbizer działającą pod adresem internetowym www.orbizer.com oraz przynależne jej aplikacje mobilne systemu Orbizer. Serwis Orbizer prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę posiadającą zupełną zdolność do czynności prawnych, która wraz z zaakceptowaniem Regulaminu uzyskała dostęp do Serwisu i jego funkcjonalności. Użytkownikiem może być także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której osobowość prawna przysługuje na mocy przepisów,
 3. Loginie – należy przez to rozumieć adres email będący unikatowym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.
 4. Haśle – należy przez to rozumieć ciąg znaków o długości przynajmniej 8 określony przez Użytkownika i przypisany do niego. Hasło wymagane jest do zalogowania się do Serwisu i korzystania z niego.
 5. Koncie – należy przez to rozumieć zbiór usług świadczonych przez Serwis wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Serwisu. W ramach jednego Konta może działać w Serwisie liczba użytkowników zgodna z wybranym i opłaconym Pakietem Abonamentowym.
 6. Okresie testowym – należy przez to rozumieć wskazany przez Operatora okres, w którym Użytkownik może korzystać z Konta bezpłatnie.
 7. Pakiecie Abonamentowym – należy przez to rozumieć wariant działania Konta wybrany z dostępnych w Serwisie planów.
 8. Opłacie Abonamentowej – należy przez to rozumieć łączną 30 dniową opłatę z tytułu posiadania Konta w wysokości określonej w Pakiecie Abonamentowym wybranym przez Użytkownika
 9. Okresie Abonamentowym – należy przez to rozumieć okres działania Konta, za jaki uiszcza Opłatę Abonamentową, równy zawsze 30 dni.
 10. Rejestracji – należy przez to rozumieć jednorazową czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonaną z wykorzystaniem Serwisu.
 11. Administratorze Konta – należy przez to rozumieć Użytkownika posiadającego prawa administracji Kontem. Właściciel Konta jest Administratorem Konta.
 12. Właścicielu Konta – należy przez to rozumieć Użytkownika, który utworzył Konto, lub osobę prawną w imieniu której utworzył to konto.
 13. Cenniku – należy przez to rozumieć listę Pakietów Abonamentowych dostępnych w Serwisie wraz z określeniem cen i cech każdego z pakietów.
 14. Usługach (Usłudze) – należy przez to rozumieć Usługę lub Usługi świadczone przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie, a dostarczanych poprzez Serwis.
 15. Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

Postanowienia Ogólne i wymagania techniczne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Orbizer, określa też zakres praw i obowiązków dla Operatora i Użytkowników.
 2. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach opisanych w Regulaminie Operator świadczy Usługę dostępu do funkcjonalności Serwisu.
 3. Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta, lub dostali dostęp do Konta przydzielony przez Administratora Konta.
 4. Serwis jest udostępniany przez Operatora za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu jako zasób systemu teleinformatycznego.
 5. W celu założenia Konta w Serwisie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na wszystkie warunki określone w Regulaminie.
 7. Minimalne wymagania techniczne dla systemu komputerowego, z którego Użytkownik zamierza korzystać z Serwisu:
  • procesor 2000 MHz,
  • pamięć RAM: 2048 MB,
  • podłączenie do Internetu o prędkości nie niższej niż 1Mb/s,
  • przeglądarka stron WWW, Chrome, Edge, Firefox, Safari, w wersji nie starszej niż rok przed momentem użytkowania Serwisu,
  • aktualna najnowsza wersja systemu operacyjnego urządzenia mobilnego.
 8. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była poprawna i bezpieczna.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

Zgodność z prawem i wyłączenia odpowiedzialności

 1. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych, ustaw, rozporządzeń i przepisów dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zbadania skarg lub zgłoszonych naruszeń Regulaminu i podjęcia wszelkich działań, które uzna za właściwe, w tym, lecz nie ograniczając się do: likwidacji konta Użytkownika, zgłoszenia wszelkich podejrzeń o działalności niezgodnej z prawem do organów ścigania, organów regulacyjnych, lub innych podmiotów, jak również ujawnienia wszelkich informacji, wymaganych przez wskazane powyżej podmioty, związanych z profilem Użytkownika, adresem e-mail, historią użytkowania, zamieszczonymi materiałami, adresem IP, w zakresie zgodnym z Polityką Prywatności.
 3. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.
 4. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Prawa autorskie i własność intelektualna

 1. Właścicielem usługi jest Cinnamon Stick. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 2. Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego systemu do kompleksowego zarządzania i współdzielenia zasobów firmy z wykorzystaniem technologii semantycznych.

  Beneficjent: Cinnamon Stick

  Umowa o dofinansowanie: UDA- POIG.08.01.00-12-185/10-00

  Realizacja współfinansowana jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

  Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 3. Strona Internetowa może zawierać znaki graficzne usług należących do Operatora lub znaki firmowe, jak również inne oznaczenia stanowiące własność innych podmiotów. Korzystanie ze Strony Internetowej nie przyznaje Użytkownikom uprawnienia do korzystania lub transferu danego prawa, w szczególności nie stanowi umowy licencji, bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela odpowiedniej marki/znaku firmowego.
 4. Strona Internetowa jest chroniona międzynarodowym prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie lub publikacja jakiekolwiek części Strony Internetowej jest zabronione.

Odniesienia do innych stron

 1. Strona Internetowa może zawierać odniesienia do stron internetowych innych podmiotów. Odniesienia te służą wyłącznie jako udogodnienia dla użytkownika i nie świadczą o powiązaniach ze stroną trzecią, nie są również przez nią sponsorowane. Zamieszczenie odniesień na naszej Stronie Internetowej nie stanowi poparcia, gwarancji, poręczeń czy rekomendacji w stosunku do stron trzecich. Operator nie kontroluje dokumentów prawnych i polityki prywatności stron trzecich, oznacza to, że użytkownik korzysta z tych stron internetowych na własne ryzyko.
 2. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.

Otoczenie Prawne

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu i jego zapisy interpretowane są zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski, bez względu na konflikty prawa. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji osobowej i miejscowej sądów właściwych ze względu na siedzibę Operatora. Wszelkie roszczenia względem naszej Strony Internetowej muszą być wniesione nie później niż w terminie jednego (1) roku po zaistnieniu sytuacji będącej powodem roszczenia, po tym okresie uznaje się, że Użytkownik zrzekł się wszelkich roszczeń. Jeśli jakaś część Regulaminu stanie się nieważna lub niewykonalna, do tej części będzie miało zastosowanie obowiązujące prawo, pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

Zakładanie Konta w ramach Serwisu

 1. Operator informuje, że dostęp do Usług możliwy jest po założeniu Konta w Serwisie, a tym samym pozostawieniu przez Użytkownika jego danych osobowych w Serwisie, w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu, jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie, w tym po opłaceniu wybranego przez Użytkownika Pakietu Abonamentowego.
 2. Utworzenie Konta następuje w drodze realizacji procesu rejestracyjnego.
 3. Proces rejestracyjny wymaga podania przez Użytkownika co najmniej następujących danych:
  • indywidualnej Nazwy Konta,
  • adresu poczty elektronicznej Użytkownika,
  • hasła dostępu dla Użytkownika (Hasło).
 4. Operator zastrzega sobie możliwości rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie będzie dobrowolne.
 5. W trakcie rejestracji Użytkownik otrzymuje na wskazany przez siebie w formularzu adres email, list zawierający link aktywacyjny. Otworzenie przez Użytkownika linku aktywacyjnego w przeglądarce internetowej jest konieczne aby aktywować Konto Użytkownika oraz uzyskać możliwość skorzystania z Usług.
 6. Aby korzystać z Konta, Administrator Konta musi opłacić wybrany przez siebie Pakiet Abonamentowy, lub skorzystać z okresu testowego, o ile w danym momencie Operator daje taką możliwość.
 7. Użytkownik, aby skorzystać z Okresu Abonamentowego jest zobowiązany wybrać Pakiet Abonamentowy.
 8. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z Okresu Abonamentowego, Operator na żądanie Użytkownika jest zobowiązany w terminie 7 dni roboczych od dnia opłacenia Pakietu Abonamentowego i otrzymania danych, udostępnić Użytkownikowi fakturę VAT. Na życzenie Użytkownika Operator będzie zobowiązany przesłać fakturę VAT na adres e-mail podany przy Rejestracji.
 9. Nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej może skutkować natychmiastowym zablokowaniem dostępu Użytkownika do Konta. Dokonanie przez Użytkownika wpłaty Opłaty Abonamentowej w terminie 10 dni od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie odblokowaniem tego dostępu. Bezskuteczny upływ 10-dniowego terminu liczonego od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie automatycznym usunięciem Konta i wszystkich danych oraz rozwiązaniem Umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
 10. Uiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie powodować będzie rozpoczęcie nowego Okresu Abonamentowego.
 11. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego, z zastrzeżeniem treści ustępu 8 powyżej. W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem Okresu Abonamentowego, może on korzystać z Konta oraz z Usług do dnia zakończenia opłaconego Okresu Abonamentowego.
 12. Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.
 13. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie Zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.
 14. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.
 15. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług w trakcie Okresu Testowego jeżeli:
  • podejmie usprawiedliwioną wątpliwość, że Użytkownik dokonał aktywacji Konta po raz kolejny, po uprzednim usunięciu jego Konta z uwagi na upływ Okresu Testowego,
  • zostanie wykazane, że Użytkownik korzystał z Konta oraz Usług naruszając przepisy Regulaminu.
 16. Jeżeli właściciel Konta w czasie dostępności serwisu usunie swoje Konto, w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania ze wszystkich Usług opłaconych w Serwisie. Wniesione opłaty za niewykorzystane okresy nie podlegają zwrotowi.

Ograniczenia i przerwy techniczne

 1. Sumaryczny rozmiar załączanych plików nie może przekroczyć 5 GB. W przypadku przekroczenia tego limitu, Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia plików.
 2. Jeśli Użytkownik chce w ramach Serwisu dysponować większą przestrzenią dyskową powinien w tym celu skontaktować się z Operatorem i ustalić z nim indywidualne warunki korzystania z Usług.
 3. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
 4. Operator dążyć będzie, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

Opłaty

 1. Korzystanie z Serwisu jest odpłatne, za wyjątkiem możliwości skorzystania z okresu określonego przez Operatora jako Okres Testowy.
 2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz parametrach poszczególnych Pakietów Abonamentowych znajdują się w Cenniku.
 3. Opłaty Abonamentowe opłacane są z góry.
 4. Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty.
 5. Opłaty Abonamentowej dokonać można poprzez przelew lub system płatności internetowych.
 6. Wszelkie zmiany w cenniku Opłat Abonamentowych są ogłaszane w Serwisie. Zmiany wchodzą w życie od okresu abonamentowego kolejnego po ostatnim opłaconym przez Użytkownika aktualnym na dzień wprowadzenia zmian.

Ochrona Danych Osobowych

 1. W momencie akceptacji Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora podanych przez niego danych osobowych.
 2. Administrator danych osobowych Użytkowników dokonuje przetwarzania danych osobowych samodzielnie lub za pomocą wyznaczonej strony lub osoby, zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Operatora w celu wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy a ich przetwarzanie może być powierzone innym podmiotom na co Użytkownik wyraża zgodę, w szczególności dane udostępniane i przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu płatności przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, KRS 0000274399.
 4. Operator jest zobowiązany stosować środki zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
 5. Operator zapewnia, że pozyskane dane osobowe Użytkownika będą:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 7. Operator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Operatora zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera i można go wyłączyć.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług i jego to jednoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika na wniosek Użytkownika.
 9. Jeśli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób, Użytkownik bierze za to pełną odpowiedzialność.
 10. Operator informuje a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia od Operatora były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji.

Reklamacje

 1. Reklamacje należy wnosić drogą pisemną na adres contact@orbizer.com. Operator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania.
 2. Informacje zwrotna zostanie wysłana przez Operatora na adres email, z którego wysłano zgłoszenie reklamacyjne.